รับวิเคราะห์ข้อมูล

หากท่านมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ทราบว่า จะใช้สถิติอย่างไร ไม่ทราบว่าจะใช้เครื่องมือวิจัยประเภทใด ทีมงาน Global Research ยินดีเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ โทรมาคุยกับเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษา และช่วยคุณในงานวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

  1. บริการออกแบบ แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์/ ประเด็นสนทนากลุ่ม(focus group)
  2. รับทดสอบเครื่องมือวิจัย เช่น การหาค่า IOC การทดสอบ Reliability
  3. รับปรึกษาและรับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ,t-test, ANOVA ,chi square test, Cluster Analysis, Discriminant Analysis
  4. รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL, AMOS, MPLUS เช่น Regression Analysis ,Confirmatory Factor Analysis(CFA),Exploratory Factor Analysis(EFA), Path Analysis. Structural Equation Model. (SEM) เป็นต้น เรายินดีช่วยในการปรับโมเดลให้ฟิต
  5. รับวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม (focus group )และการถอดบทเรียน ต่าง ๆ จากงานวิจัยเชิงคุณภาพทุกประเด็น

ทางทีมงานมีที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยคณาจารย์ปริญญาเอกที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี และเราเสนอบริการทั้งหมดด้วยราคาประหยัด สนใจโปรดติดต่อผู้ประสานงาน คุณจอย (วรัญญา) ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกวันค่ะ โทร 081-447-2005 หรือที่ E-mail : researchwizard191@gmail.com